Som Ni vet får vi den 1 januari 2001 en ny forskningsorganisation, Vetenskapsrådet, där Pär Omling från Lund är generaldirektör. Mera information om organisationen finns att hämta på www.forg.nu/

Styrelsen för Vetenskapsrådet har 13 ledamöter, varav 8 väljs av elektorsförsamlingen. (Från Fysicum är Anne L’ Huillier och Ingolf Lindau medlemmar av denna församling). Styrelsen har inga ersättare. Det finns i den nya organisationen tre ämnesområden med

varsin styrelse: humaniora och samhällsv., medicin samt naturvetenskap och teknik. "Gamla" TFR och NFR har alltså slagits ihop. Styrelsen för ett ämnesområde består av 11 ordinarie och 11 ersättare, varav 7+7 väljs av elektorsförsamlingen.

Elektorsförsamlingen (ca 75 elektorer för naturvetenskap och teknik) hade sitt första sammanträde den 26 oktober 2000. Huvuduppgiften var att för varje ämnesområde tillsätta en valberedningsgrupp med sex medlemmar. Valberedningsgruppen har två huvuduppgifter: att ta fram namnförslag till 7+7 medlemmar i respektive styrelse för ämnesområdena samt att ge namnförslag till 2+1+1 (2 för naturvetenskap och teknik, 1 för humaniora och statsvetenskap, 1 för medicin) medlemmar i Vetenskapsrådets styrelse. För oss inom naturvetenskap och teknik skall alltså valberedningsgruppen komma med två namnförslag till Vetenskapsrådets styrelse. Från de tre valberedningsgrupperna, vardera med sex medlemmar, utsåg elektorsförsamlingen (enligt föreskrivet mandat) två representanter från varje grupp (alltså totalt en grupp bestående av sex personer) vars uppgift är att ge namnförslag till fyra representanter i Vetenskapsrådets styrelse. Dessa fyra representanter skall vara gränsöverskridande och inte inriktade mot ett speciellt ämnesområde.

Elektorsförsamligen för naturvetenskap och teknik valde följande medlemmar till sin valberedningsgrupp:

Margareta Norell (ordf.) maskinkonstruktion, KTH

maggan@md.kth.se

Jan-Olof Eklundh datalogi, KTH

joe@nada.kth.se

Britt-Marie Sjöberg molekylbiologi, SU

britt-marie.sjoberg@molbio.su.se

Hans Hansson fysik, SU

hansson@physto.se

Birgitta Bremer evalutionsbiologi, Uppsala U

birgitta.bremer@ebc.uu.se

Lars Thelander kemi, Umeå U

lars.thelander@medchem.umu.se

De två representanterna som diskuteras ovan är Jan-Olof Eklundh och ´Britt-Marie Sjöberg.

Enligt de riktlinjer som elektorsförsamligen fastställde kan inte medlemmar av valberedningsgrupperna vara kandidater till posterna som styrelsemedlemmar i Vetenskapsrådet eller ämnesråden. Vidare kan inte rektorer, prorektorer och dekaner komma ifråga.

Det är uppenbart att medlemmarna i valberedningsgruppen inte på långa vägar täcker in alla viktiga och relevanta ämnesområden. De som nu är utsedda förväntar sig därför input utifrån. Förslagen som valberedningsgrupperna lägger fram skall vara klara den 27 november. Valet med elektorsförsamligen äger sedan rum den 11 december. I princip är det möjligt för elektorerna att föra fram förslag till kandidater vid mötet den 11 december men i praktiken är det svårt att få något konstruktivt gjort. Därför är det viktigt att Ni kontaktar medlemmarna i valberedningsgruppen med Era förslag, kanske i främsta hand Hans Hansson som representerar den basvetenskapliga fysiken, men också flera av de andra medlemmarna som arbetar i gränsområden mot fysik. Notera också att den valberedningsgrupp som föreslår namn till fyra medlemmar i Vetenskapsrådet utan någon specificerad ämnesinriktning måste basera sina förslag på mycket breda kriterier: erfarenhet, tvärvetenskaplighet etc.

Det skall också noteras att stor vikt lades vid könsfördelningen (50-50). Denna aspekt blir säkert också mycket viktig vid de namnförslag som valberedningsgrupperna ger för både Vetenskapsrådet och ämnesråden.

 

 

 

Anne L’Huillier Ingolf Lindau