Institutionen för teoretisk fysik

LUNDS UNIVERSITET

FYS 234

Kursplan för Fasta Tillståndets Fysik Fortsättningskurs, FYS 234, 5 p

fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 1996-09-23

1. Kursens plats i utbildningen

Kursen är en valfri del av matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot fysik. Kursen ges även som fristående kurs och som valfri kurs vid teknisk fakultet och inom forskarutbildningen i fysik.

2. Kursens mål

Utbildningen syftar till att:

- Ge insikt i hur komplicerade fysikaliska system kan modelleras med hjälp av hanterbara modeller.

- Ge en bättre bild av både den forskning som bedrivs vid den teoretiska avdelningen för fasta tillståndets fysik och den som bedrivs vid universitets experimentella avdelningar inom ämnet.

3. Kursens innehåll

Dielektriska och optiska egenskaper.

Transportegenskaper, elektron-fonon växelverkan, och BCS supraledning.

Magnetism.

Elektron-elektron växelverkan inom Hartree-Fock approximationen.

4. Undervisning och examination

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och övningar. Deltagande i laborationer är obligatoriskt.

Examinationen utgörs av ett skriftligt prov. På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd, och underkänd. Moment som ej klarats av i normal ordning - obligatoriska kursmoment och prov - kan kompletteras i nära anslutning till ordinarie provtillfälle efter överenskommelse med kursledare eller studierektor.

5. Särskilda behörighetsvillkor

Genomgången grundläggande kurs i fasta tillståndets fysik (FYS023, naturvetenskaplig fakultet, FFF010 teknisk fakultet) eller motsvarande kunskaper. Rekommenderade förkunskaper innefattar elementär kvantmekanik, elektromagnetism, och om möjligt statistisk fysik