Institutionen för teoretisk fysik

LUNDS UNIVERSITET

FYS 238

Kursplan för Kvantmekanik I, FYS 238, 5p

fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 1997-07-08

1. Kursens plats i utbildningen

Kursen är en fristående kurs (nivå 61-80 p) i ämnesområdet fysik inom naturvetarutbildningen vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

2. Kursens mål

Kursen skall

3. Kursens innehåll

Kvantmekanikens formulering i termer av operatorer och tillståndsvektorer

Kvantdynamik: Schrödinger ekvationen, Heisenbergbilden, den klassiska gränsen. Feynmanska vägintegraler.

Symmetrier och generatorer.

Identiska partiklar.

Approximationsmetoder: Variationsmetoder, Hartree-Fock-approximationen, störningsräkning för tidoberoende problem

Tillämpningar på enkla kvantmekaniska system.

4. Undervisning och examination

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, övningar och seminarier. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examinationen utgörs av skriftliga, och muntliga prov. På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd, och underkänd. Moment som ej klarats av i normal ordning - obligatoriska kursmoment och prov - kan kompletteras i nära anslutning till ordinarie provtillfälle efter överenskommelse med kursledare eller studierektor.

5. Särskilda behörighetsvillkor

För tillträde krävs genomgången FYS 023, 20 p, eller motsvarande kunskaper.