Institutionen för teoretisk fysik

LUNDS UNIVERSITET

FYS 251

Kursplan för Kvantmekanik II, FYS 251, 5p

fastställd av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 199x-xx-xx.

1. Kursens plats i utbildningen

Kursen är en fristående kurs (nivå 61-80 p) i ämnesområdet fysik inom naturvetarutbildningen vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

2. Kursens mål

Kursen skall

3. Kursens innehåll

Rotationer, rörelsemängdsmoment. Addition av rörelsemängdsmoment och konstruktion av motsvarande vågfunktioner. Wigner-Eckart-teoremet.

Fördjupad behandling av identiska partiklar. Antalsformalismen för fermioner och bosoner.

Fördjupad behandling av tidberoende problem och tillhörande approximationsmetoder:

Störningsräkning, spontant sönderfall och nivåvidder, adiabatiska teoremet, Born-Oppenheimer-approximationen. Geometriska faser i kvantmekaniken.

Spridningsteori: Lippmann-Schwinger ekvationen, tidberoende formuleringar, Born-approximationen, partialvågsutvecklingar.

Tillämpningar på atomer, molekyler, och fasta kroppar.

Delar av kursinnehållet kan efter samråd med examinator och berörda forskningsavdelningar specialiseras mot atomfysik, elementarpartikelfysik, fasta tillståndets fysik, eller kärnfysik.

4. Undervisning och examination

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, övningar och seminarier. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examinationen utgörs av skriftliga, och muntliga prov. På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd, och underkänd. Moment som ej klarats av i normal ordning - obligatoriska kursmoment och prov - kan kompletteras i nära anslutning till ordinarie provtillfälle efter överenskommelse med kursledare eller studierektor.

5. Särskilda behörighetsvillkor

För tillträde krävs genomgången FYS238, 5 p, eller motsvarande kunskaper.

6. Övriga upplysningar

Kursen ges även för forskarutbildningen i fysik och teoretisk fysik.