Constant SI cgs e-nm-fs
hbar 1.055*10^(-34) J s 1.055*10^(-27) erg s 0.658 eV fs
e 1.602*10^(-19) C 4.803*10^(-10) esu 1 e
c_0 2.998*10^8 m/s 2.998*10^10 cm/s 2.998*10^2 nm/fs
\epsilon_0 8.854*10^(-12) -- 5.526*10^(-2) e^2/eV nm
\mu_0 4 pi*10^(-7) J s^2/C^2 m -- 2.013*10^(-4) eV fs^2/e^2 nm
m_0 9.109*10^(-31) kg 9.109*10^(-28) g 5.686 fs^2 eV/nm^2
k_B 1.381*10^(-23) J/K 1.381*10^(-16) erg/K 8.617*10^(-5) eV/K


erg = g cm/s = 10^(-7) J
esu = sqrt(g cm/s) = 3.336*10^(-10)